(人教版)八年级下册语文课后生字词拼音

学习好资料欢迎下载

八年级下册生字词注音

第一单元

1、《滕野先生》

fēi hóng biāo zhì luò dì bù xùn jié zé tuō cí yóu guāng kě jiàn 绯红标致落第不逊诘责托辞油光可鉴

yì yáng dùn cuòshēn wù tòng jí

抑扬顿挫深恶痛疾

2、《我的母亲》

zé fá qì liàng zhì wèn guǎng mò guǎn shù kuān shù yǎnyì

责罚气量质问广漠管束宽恕眼翳

wén zhōu zhōu

文绉绉

3、《我的第一本书》

yōu móqī cǎn ào mì fān lái fù qù

幽默凄惨奥秘翻来覆去

4、《列夫•托尔斯泰》

yǒu hēi zhì liúyú dùn qì yǔjìn gùxuān áng xī lìzhū rú

黝黑滞留愚钝器宇禁锢轩昂犀利侏儒jiǔ sìgān gàcū zhì làn zào cáng wū nà gòu yù yù guǎ huān

酒肆尴尬粗制滥造藏污纳垢郁郁寡欢

hè lì jī qún zhèng jīn wēi zuòhàn shǒu dī méi chéng huáng chéng kǒng 鹤立鸡群正襟危坐颔首低眉诚惶诚恐

wú kě zhì yíàn rán shī sèguǎng mào wú yín

无可置疑黯然失色广袤无垠

5、《再塑生命》

cuō niǎn qǐ pàn fán yǎn qiān xǐ mì shí yóu rán ér shēng

相关推荐
相关主题
热门推荐